Sibbeltsje Aventoer De Plattelânsk symfony & Kening Winter Skreaun troch N.J. Frank & Ruerdtsje Ellens (Dit boek is onder andere te bestellen via www.mijneigenboek.nl)

Twa ferhalen fan bisten mei in missy! Lês en lústerboek.

It Fredige Fryske plattelân is it toaniel fan de aventoeren fan hûntsje Sibbeltsje, it boerepear Tjisse en Geeske en harren bysûndere fee. It libben op de pleats liket skoan te gean, lykwols ha sy gau ris argewaasje mei de stoefe buorman Minnema dy’t neat ha moat fan minsken en fee. At dan lang om let ek noch de strange winter ynfallen is rint de spanning tige op. Kin it symfony-orkest rêding bringe?

Twee verhalen van dieren met een missie! Lees- en luisterboek

Het vredige Friese platteland is het toneel van de avonturen van hondje Sibbeltsje, het boerenechtpaar Tjisse en Geeske en hun bijzondere vee. Het leven op de boerderij lijkt goed te gaan, alleen hebben ze af en toe woorden met de stroeve buurman Minnema die niets wil weten van mensen en vee. Wanneer dan uiteindelijk de strenge winter arriveert, loopt de spanning hoog op. Kan het symfonieorkest redding brengen?